عکسهایی تکان دهنده برای نا امیدان

اگر فکر می کنید غمگین هستید …

اگر فکر می کنید نمی توانید  …

اگر فکر می کنید حقوقتان کم است …

اگر فکر می کنید دوستان زیادی ندارید …

اگر فکر می کنید درس خواندن سخت است …

اگر احساس کردید که دیگر باید تسلیم شوید …

اگر فکر می کنید کارتان سخت است …

اگر از سیستم حمل و نقل می نالید …

اگر فکر می کنید جامعه با شما رفتاری نا عادلانه دارد …


از زندگی لذت ببریم همانگونه که هست و همانگونه که پیش می آید

ما از خیلی ها خوشبخت تریم